Toelichting bij nieuwe Algemene Voorwaarden

De energieprijs en/of indexeringsformules en de Bijzondere Voorwaarden van een product - zoals meegedeeld op je Tariefkaart - blijven ongewijzigd.
Enkel de Algemene Voorwaarden zijn herschreven om deze nog duidelijker en transparanter te maken.

Hierbij de relevantste aanvullingen:
 • Algemeen: de meeste artikels worden nu voorafgegaan door een korte samenvatting zodat je snel in één oogopslag kan zien waarover het artikel gaat. Om de leesbaarheid te verbeteren, werden de artikels ook vlotter geschreven en hernummerd;
 • Artikel 1: herformulering;
 • Artikel 2: toevoeging van de definitie van Netbeheerder ;
 • Artikel 3 en 4: de totstandkoming en stopzetting van een Contract wordt duidelijker omschreven. Oplijsting in welke gevallen een waarborg kan gevraagd worden in geval van o.a. wanbetaling. Toevoeging: herroepingsrecht voor de klant;
 • Artikel 5: herformulering;
 • Artikel 6: verhuis/overname-procedure werd uitgebreider omschreven zodat deze voor de klant overzichtelijker is;
 • Artikel 7: omschrijving in welke gevallen en onder welke voorwaarden eventuele wijzigingen tijdig meegedeeld dienen te worden en dit alles ten voordele van de klant;
 • Artikel 8: aansprakelijkheid duidelijker omschreven zodat zowel klant als leverancier zijn verantwoordelijkheden kent;
 • Artikel 9: herformulering;
 • Artikel 10: betere uiteenzetting van het wanbetalingstraject en de rechten van de klant. Toevoeging: in geval facturen onbetaald blijven na herinneringen en ingebrekestellingen dan heeft de Vlaamse Energieleverancier het recht om een schadebeding te vragen van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 125 EUR en dit om de buitengerechterlijke kosten voor inning te vergoeden;
 • Artikel 11, 12, 13, 14: herformulering.
Indien je als bestaande klant niet akkoord bent met deze nieuwe algemene voorwaarden die gelden vanaf 1 januari 2020, dan heb je het recht om je Contract conform de voorwaarden kosteloos stop te zetten mits een opzegtermijn van één maand.