Algemene voorwaarden Pdf download

Algemene voorwaarden van Vlaamse energieleverancier bij een Overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen aan consumenten en professionele klanten (ook genoemd “Contract”) - versie 1 JANUARI 2019

1. CONTRACT
Het volledige Contract waaronder je elektriciteit en/of aardgas van de Vlaamse Energieleverancier afneemt, bestaat uit de Overeenkomst, de prijzen op de Tariefkaart, al dan niet aangevuld met Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
Vlaamse Energieleverancier staat erop om het Contract zo transparant mogelijk te maken. Vragen of suggesties met betrekking tot de duidelijkheid en/of begrijpbaarheid van de Overeenkomst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

2. DEFINITIES
De Consument is elkeen die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden energie afneemt van Vlaamse Energieleverancier.
De Huishoudelijke Afnemer is elke Consument die gedomicilieerd is op het adres waar energie wordt afgenomen, en wordt uitgebreid beschermd door de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming welke door Vlaamse Energieleverancier strikt wordt nageleefd.
De Zakelijke Klant is elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die gedeeltelijk of uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden energie afneemt van Vlaamse Energieleverancier. Hij dient bij inschrijving zijn KBO-nummer mee te delen.
Het Afnamepunt is het punt waar wij elektriciteit of gas leveren. Een afnamepunt wordt gekenmerkt door een uniek EAN-nummer (een getal van 18 cijfers beginnend met 5414 en is terug te vinden op alle facturen of op te vragen bij je netbeheerder). Eén leveringsadres kan verschillende afnamepunten hebben, en elk afnamepunt kan op zijn beurt dan weer één of meerdere meters hebben die je verbruik registreren.
De Overeenkomst is het document met als titel “Overeenkomst voor de levering van energie”, ondertekend door Vlaamse Energieleverancier, dat je hebt ontvangen nadat je aanvraag werd goedgekeurd. Het vermeldt per Afnamepunt je aansluitadres, je EAN-nummer, de leveringsperiode en het gekozen product samen met zijn Tariefkaart, al dan niet aangevuld met de Bijzondere Voorwaarden.
De Tariefkaart is het document met de geldende prijzen van een product voor afname van energie bij Vlaamse Energieleverancier, eenvoudig terug te vinden op www.vlaamseenergieleverancier.be.
De Bijzondere Voorwaarden worden eventueel toegevoegd aan de Tariefkaart om specifieke aanvullende voorwaarden bij het product te duiden.

3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Aanvang
De levering van energie start vanaf de aanvangsdatum. De aanvangsdatum is de datum waarop de Vlaamse Energieleverancier in het toegangsregister van de netbeheerder als leverancier geregistreerd is. De datum uit het toegangsregister heeft steeds voorrang op de datum vermeld in je Overeenkomst, indien deze verschillend zouden zijn.

3.2. Periode
De Overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur. Je kan deze schriftelijk opzeggen per email of brief en mits naleving van een opzegperiode van één maand. De Vlaamse Energieleverancier kan op zijn beurt de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen met een opzegperiode van twee maanden.

3.3. Stopzetting van de Overeenkomst
(i) Indien de distributienetbeheerder ons op de hoogte brengt dat jij voor jouw Afnamepunt(en) een contract hebt gesloten met een nieuwe leverancier, hoef je verder niets te doen. Op de door jou gewenste datum, ten vroegste één maand na de ontvangst van deze kennisgeving, zal Vlaamse Energieleverancier de leveringen stopzetten.
(ii) Indien je de Overeenkomst wenst stop te zetten zonder dat je een contract met een andere energieleverancier hebt afgesloten, dien je ons hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Op de door jou gewenste datum, ten vroegste één maand na de ontvangst van jouw aangetekend schrijven, zal Vlaamse Energieleverancier de leveringen stopzetten, tenzij de distributienetbeheerder dit niet toestaat.
(iii) Vlaamse Energieleverancier kan de Overeenkomst met een Huishoudelijke Afnemer enkel opzeggen conform de wetgeving inzake de openbare dienstverplichtingen. Een actueel overzicht vind je tot nader order terug op de website van de Vlaamse regulator, de VREG.
(iv) Vlaamse Energieleverancier kan de Overeenkomst met een niet Huishoudelijke Afnemer stopzetten of opschorten om volgende redenen:
- wegens laattijdige betaling of andere contractuele wanprestatie, indien de niet Huishoudelijke Afnemer deze situatie niet rechtzet binnen de 3 dagen na de schriftelijke ingebrekestelling; - als de niet Huishoudelijke Afnemer fraude gepleegd heeft (bv. sabotage van de meter).
De voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake openbare dienstverplichtingen en aan artikel 6.

4. PRIJZEN

4.1. De prijzen voor levering en de gebruikte formule voor indexering zijn eenduidig weergegeven op de Tariefkaart, die deel uitmaakt van het Contract. De tariefkaarten zijn raadpleegbaar op www.vlaamseenergieleverancier.be.

4.2. De prijzen zijn samengesteld uit (i) de vaste vergoeding, (ii) de kost voor uw verbruikte energie, (iii) kost voor groen- en warmtekrachtcertificaten, (iv) de Nettarieven, en (v) BTW en alle belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, toeslagen en lasten, die ons door een bevoegde overheid worden opgelegd als leverancier van groene stroom en aardgas.
(i) De vaste vergoeding is een beperkte administratieve vergoeding die jaarlijks verschuldigd is aan Vlaamse Energieleverancier, het eerste jaar zal deze integraal in rekening gebracht worden, vanaf het tweede leveringsjaar en volgend, slechts pro rata de looptijd van de overeenkomst. (ii) De kost voor jouw verbruikte energie wordt transparant doorgerekend aan de Klant aan de tarieven vermeld op de Tariefkaart en geldig voor jouw leveringsperiode.
(iii) De kost voor groen- en warmtekrachtcertificaten worden doorgerekend in functie van de door de overheid bepaalde quota en de aankoopprijs vermeerderd met wervingskosten.
(iv) De Nettarieven worden vastgelegd door de distributie- en transportnetbeheerders en goedgekeurd en gepubliceerd door de VREG. Vlaamse Energieleverancier stort deze integraal door aan de respectievelijke netbeheerders.
(v) BTW en andere taksen worden integraal doorgestort aan de respectievelijke begunstigden.

4.3. Vlaamse Energieleverancier behoudt zicht recht voor om de totaalprijs aan te passen aan gewijzigde of nieuwe regelgeving, nettarieven, bijdragen, toeslagen of taksen, voortvloeiend uit wettelijke of decretale wijzigingen of beslissingen van een bevoegde autoriteit, buiten toedoen van Vlaamse Energieleverancier.

5. VERHUIZING

5.1. Bij een verhuis dien je ons twee zaken tijdig via een correct ingevuld en door alle betrokken partijen getekende energieovernamedocument te melden, namelijk: (i) het nieuwe adres en (ii) de meterstand van het oude adres op de dag van de verhuis, en dit ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de effectieve verhuisdatum. Indien je ons niet, of niet tijdig verwittigt, blijven de verplichten van de Overeenkomst gelden op je oude adres.

5.2. Na de verhuizing zal je een nieuwe Overeenkomst dienen te sluiten voor de Afnamepunten op het nieuwe adres, en dit binnen de 7 kalenderdagen na de verhuis.

5.3 Indien je ons niet tijdig op de hoogte brengt van jouw verhuis, blijft deze Overeenkomst gelden op je oude adres. Dit betekent dat je gehouden bent tot betaling van alle elektriciteit of aardgas die op het bestaande Afnamepunten wordt afgenomen.

5.4. Indien de klant de bovenstaande wettelijke verplichtingen bij verhuizing niet nakomt, geeft de Klant Vlaamse Energieleverancier hierbij een onherroepbaar mandaat om bij de netbeheerder de sluiting van de meter aan te vragen. De klant zal instaan voor alle kosten van de sluiting en Vlaamse Energieleverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die hieruit volgt.

6. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN PRIJZEN
Vlaamse Energieleverancier kan op elk ogenblik de voorwaarden, prijzen en prijsformules voor levering van energie aanpassen, ook voor bestaande Contracten. Deze wijzigingen zullen minstens twee maanden op voorhand duidelijk en transparant gecommuniceerd worden. Ben je het niet eens met de wijzigingen, dan kan je de Overeenkomst kosteloos beëindigen conform artikel 3.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Vlaamse Energieleverancier is niet aansprakelijk voor zaken die wettelijk vallen onder de aansprakelijkheid van de netbeheerder, meer bepaald de continuïteit van de levering van energie of de kwaliteit en de meting van je verbruik. Voor dergelijke schade dien je jouw netbeheerder aan te spreken. Wij zijn niet aansprakelijk voor je elektrische installatie of jouw Afnamepunt. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van jouw energie, dien je je te wenden tot je netbeheerder.

7.2. Wij zijn hoogstens aansprakelijk voor lichamelijke en directe materiële schade die het gevolg is van bedrog, zware fout of opzettelijk fout. De vergoeding van de rechtstreekse materiële schade is per schadegeval beperkt tot maximaal het totaal van onze facturen voor het betrokken product voor de periode van 12 maanden die het ontstaan van de schade voorafgaan. We zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor gevallen van overmacht, bijgevolg is iedere vergoeding voor immateriële schade, zoals exploitatieschade, winstderving, productieverliezen of inkomensverlies uitgesloten.

7.3. Voor zover onze aansprakelijkheid in het gedrang zou komen ten gevolge van verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is onze aansprakelijkheid uitgesloten indien wij kunnen aantonen dat het gebrek onnaspeurbaar was.

8. JE VERBRUIK
De distributienetbeheerder is bevoegd om minstens eenmaal per jaar voor elk Afnamepunt je verbruik door te geven. De netbeheerder zal jaarlijks vragen om je meterstanden door te geven en hij zal tevens om de twee jaar zelf de meterstanden komen registreren. Bij gebrek aan meterstanden, door welke reden ook, zal de netbeheerder een schatting doorvoeren. Het is dus van belang om minstens jaarlijks de correcte meterstanden door te geven.
Ben je van mening dat de meterstanden en/of verbruik niet correct zijn, gelieve rechtstreeks de netbeheerder of ons te contacteren, zodat de netbeheerder - bij een aanvaarde correctie - een rechtzetting kan doorvoeren.

9. FACTURATIE

9.1. Vlaamse Energieleverancier stuurt jou tussentijdse voorschotfacturen waarvan het bedrag bepaald wordt aan de hand van het geschat verbruik van je Afnamepunt dat ons wordt meegedeeld door je netbeheerder. De tussentijdse voorschotfacturen worden verrekend via je jaarlijkse afrekenfactuur.

9.2. Wij berekenen je afrekening over de periode waarvoor de netbeheerder ons verbruiken bezorgt. De afrekenfacturen zijn gebaseerd op de gevalideerde verbruiksgegevens die wij van de netbeheerder ontvangen en de geldende tarieven voor de afrekenperiode.

9.3. Vlaamse Energieleverancier stuurt alle facturen, aanmaningen en andere officiële documenten standaard via e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven bij zijn inschrijving. De Klant dient zijn e-mails regelmatig te lezen en er zorg voor te dragen dat zijn mailbox de e-mails van Vlaamse Energieleverancier kan ontvangen, en deze mails niet als spam worden beschouwd. Een wijziging van e-mailadres dient door de klant onmiddellijk gemeld te worden. Klanten kunnen facturen en contracten ook raadplegen op hun persoonlijke, afgeschermde webruimte. Indien de klant zijn facturen op papier via de gewone post wenst te ontvangen, kan Vlaamse Energieleverancier hiervoor een vergoeding van maximaal 2 euro (exclusief BTW) per verstuurde brief aanrekenen, tenzij uitgesloten via de Bijzondere Voorwaarden van het product. Indien Vlaamse Energieleverancier zelf vaststelt dat de e-mails niet kunnen bezorgd worden aan de klant, kan Vlaamse Energieleverancier eenzijdig beslissen om over te schakelen naar papieren communicatie en eveneens dezelfde kost van maximaal 2 euro (exclusief BTW) per verzonden document aanrekenen. Deze kost zal aangerekend worden op je eerstvolgende afrekenfactuur.

9.4. Alle facturen dienen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst betaald te worden. Voor de betaling kan je kiezen tussen een overschrijving of een domiciliëring. De domiciliëringsopdracht zal uitgevoerd worden op de vervaldag van jouw factuur. Indien uit jouw afrekening blijkt dat wij je een bedrag verschuldigd zijn, zullen wij u binnen een termijn van 15 kalenderdagen terugbetalen. Indien wij niet tijdig over jouw rekeningnummer beschikken, gaat deze termijn pas in vanaf het moment dat jij ons jouw rekeningnummer hebt bezorgd.

9.5. Een factuur kan door de klant betwist worden tot 12 maanden na de vervaldatum. Vlaamse Energieleverancier langs haar kant kan fouten inzake facturatie rechtzetten gedurende 12 maanden na vervaldatum. Fouten kunnen ook daarna nog worden rechtgezet indien een derde, zoals de netbeheerder, aan de oorsprong ligt van de verkeerde of laattijdige facturatie.

10. WANBETALING

10.1.. Als de Consument zijn factuur niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt of de domiciliëring mislukt, dan ben je intresten verschuldigd vanaf de vervaldatum van je factuur. Deze intresten worden berekend op basis van de wettelijke rente. De Vlaamse Energieleverancier stuurt dan eveneens een herinnering per e-mail naar het door ons gekende emailadres of bij gebrek ervan per post. De kosten voor een herinnering bedraagt 8 euro per herinnering. De eerste herinnering is kosteloos. Bij niet tijdige betaling na de eerste herinnering, stuurt Vlaamse Energieleverancier een aangetekende ingebrekestelling (via de post, en een kopie via e-mail) en rekent hiervoor 20 euro aan per ingebrekestelling. Deze kosten en intresten zullen wij via de eerstvolgende factuur in rekening gebracht worden. In geval van betalingsmoeilijkheden, kunnen wij je een afbetalingsplan toekennen. Dit afbetalingsplan zal bestaan uit maximum 12 maandbedragen en zal opgesteld worden op basis van jouw betalingshistoriek. De wettelijke bepalingen in geval van wanbetaling zijn vastgelegd en te raadplegen op website van de regulator, zijnde www.vreg.be.

10.2. Als de Zakelijke klant zijn factuur niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt of de domiciliëring mislukt, dan ben je intresten verschuldigd vanaf de vervaldatum van je factuur. Deze intresten worden berekend op basis van de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van augustus 2002. Alle openstaande bedragen worden ook onmiddellijk opeisbaar. De Vlaamse Energieleverancier kan ook een forfaitaire schadevergoeding vragen van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 25 EUR. De kosten voor een herinnering bedraagt 8 euro per herinnering. Bij niet tijdige betaling na de eerste herinnering, stuurt Vlaamse Energieleverancier een aangetekende ingebrekestelling (via de post, en een kopie via e-mail) en rekent hiervoor 20 euro aan. Alle kosten ten gevolge van wanbetaling (intresten, schadevergoeding, kosten aanmaning en ingebrekestelling) zullen wij via de eerstvolgende factuur in rekening brengen.
Vlaamse Energieleverancier is gerechtigd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst stop te zetten als de Zakelijke klant zijn achterstallen niet volledig betaalt binnen de 5 kalenderdagen na de schriftelijke ingebrekestelling.

10.3. Indien wij vaststellen dat we voor een klant herhaaldelijk een marktbericht dienen uit te sturen na herhaaldelijke regularisatie van een situatie van wanbetaling, behouden we ons het recht voor om hiervoor een administratieve kost aan te rekenen van 50 EUR per marktbericht. Ook het oneigenlijk gebruik van marktberichten waarvoor de netbeheerder ons extra kosten aanrekent, kan aan de klant worden doorgerekend.

10.4. Heb je recht op betaling van ons, en voldoen wij deze niet binnen de termijn vermeld in artikel 10, dan mag u ons interesten aanrekenen aan de wettelijke interestvoet, alsook de bewezen kosten van uw herinneringsbrieven en ingebrekestelling.

10.5. In de volgende gevallen heeft Vlaamse Energieleverancier het recht om de Zakelijke Klant een overeenkomst te weigeren, stop te zetten, of voor de duur van de overeenkomst een waarborg te vragen: (i) indien je schulden bij ons hebt op het moment dat je met ons een overeenkomst wenst te tekenen. In dit geval kunnen wij je bovendien verzoeken deze schulden eerst te voldoen; (ii) indien je in een periode van 36 maanden voorafgaand aan het moment dat je opnieuw klant bij ons wenst te worden een betalingsachterstand hebt gehad; (iii) indien onze kredietverzekeraar of onze interne beoordeling het betaalrisico op de Zakelijke Klant niet of niet meer kan onderschrijven of rechtvaardigen.
Indien Vlaamse Energieleverancier een waarborg zou vragen aan de Zakelijke Klant, kan de overeenkomst niet in werking treden zolang u de waarborg niet hebt verstrekt en/of zolang u de onbetaalde facturen niet hebt vereffend. Indien dit niet heeft plaatsgevonden binnen de 15 kalenderdagen na de schriftelijke vraag tot verstrekking van de waarborg, heeft Vlaamse Energieleverancier het recht om de Overeenkomst stop te zetten. De waarborg zal u worden teruggegeven, binnen de 15 kalenderdagen volgend op de datum van de slotfactuur die wordt opgemaakt bij stopzetting van de Overeenkomst. Vlaamse Energieleverancier kan de waarborg ook geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het vereffenen van eventuele achterstallige betalingen.
10.6. In de volgende gevallen kan Vlaamse Energieleverancier aan de Consument een waarborg vragen (maar is hier niet toe verplicht): (i) indien het contract met de vorige energieleverancier werd beëindigd wegens onbetaalde facturen; (ii) indien de Consument een openstaande schuld heeft bij Vlaamse Energieleverancier op het moment van de aanvraag. In dit geval kunnen wij u bovendien verzoeken deze schulden eerst te voldoen; (iii) indien u in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het moment dat u opnieuw klant bij ons wenst te worden of tijdens de uitvoering van uw Contract een betalingsachterstand van minimum 2 maanden bij ons hebt gehad/hebt.
Het Contract zal niet in werking treden zolang u de waarborg niet hebt verstrekt en/of zolang u de onbetaalde facturen niet hebt vereffend. Deze waarborg zal maximum 3 maal de waarde van een gemiddeld verschuldigd maandbedrag bedragen. De waarborg zal je worden teruggegeven, binnen de 30 dagen volgend op de datum van de slotfactuur of zal dienen ter betaling van uw onbetaalde bedragen.

11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De verwerking van je gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze voormalige, toekomstige en huidige klanten en het beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten. Je gegevens worden verwerkt overeenkomstig de vereisten opgenomen in de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kunt toegang verkrijgen tot je gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart.

12. OVERDRACHT
Vlaamse Energieleverancier mag de overeenkomst overdragen aan een derde mits wij er voor zorgen dat je dezelfde dienstverlening krijgt tegen dezelfde voorwaarden. In geval van overdracht zullen wij je daarvan inlichten. De klant kan het contract met Vlaamse Energieleverancier niet zelf overdragen aan een derde, een medebewoner of nieuwe bewoner; dit dient steeds via een geldig energieovernamedocument te verlopen.

13. VOLMACHT
Als je klant wordt bij Vlaamse Energieleverancier, geef je ons een volmacht om in jouw naam je gegevens over de laatste 3 jaren op te vragen bij de netbeheerder, de einddatum en opzegtermijn van je lopende contract bij je vorige leverancier op te vragen en dit lopende contract op te zeggen op de door jouw opgegeven datum.

14. VERTROUWELIJKHEID
Je persoonlijke gegevens en alle gegevens betreffende de Overeenkomst zullen vertrouwelijk behandeld worden. Zonder jouw toestemming zullen wij ze nooit aan derden meedelen, tenzij wij daartoe krachtens een wet, decreet of ordonnantie of rechterlijke beslissing verplicht zijn.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat, uitgevoerd wordt. Het Belgische recht is van toepassing.